วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555


19 เม.ย. รับพระบัญชาตั้งพระพิมลภาวนาพิธาน  รองจังหวัดเมืองแปดริ้ว 
ร่มธรรมคู่บุญบารมี หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทราพระเดชพระคุณพระพิมลภาวนาพิธาน หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านจนติดปากว่า ท่านเจ้าคุณเก๋น พระดีที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ขวัญใจญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา
เจ้าคุณเก๋น ท่านมีนามเดิมว่า ศิริวัฒน์ นามสกุล อาภาสมบัติ  เกิดเมื่อปีฉลู  ตรงกับวันที่  ๑๔  เดือน เมษายน  ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔
โยมบิดาชื่อ  นายเสนีย์  มารดาชื่อ  นางโสภา  อาภาสมบัติ  เกิดที่บ้านเลขที่  ๓๘/๑๒๑  ถนนศรีโสธรตัดใหม่  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัยเยาว์เป็นเงียบขรึม สุภาพเรียบร้อย แต่ก็แฝงนัยของความร่าเริงที่แววตา รักเพื่อน จริงใจ ชอบทำบุญและใฝ่ธรรมะ รักความยุติธรรมมาตั้งแต่เด็กๆ
จวบจนเมื่อถึงวัยครบอุปสมบท ตรงกับปีมะเส็ง  วันที่  ๑  เดือน  กรกฎาคม ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๒  ณ  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระอุปัชฌาย์  พระธรรมเสนานี  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา พระกรรมวาจาจารย์  พระพุทธิรังษี  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา พระอนุสาวนาจารย์  พระครูวุฒิวรารักษ์  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับฉายา  สิริวฑฺฒโน ท่านเจ้าคุณเก๋น มีความเคารพศรัทธาในหลวงพ่อโสธร เป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อบวชเข้ามาใหม่ๆ มีความตั้งอกตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ ในทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างมุ่งมั่น จวบจนในปีพ.ศ.๒๕๒๖  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  จากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๓๖  สอบได้น.ธ.เอก  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๕๕๒  สำเร็จปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ท่านเจ้าคุณเก๋น มีผลงานด้านการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในปีพ.ศ.  ๒๕๓๖-ปัจจุบัน  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโสธร พ.ศ.  ๒๕๔๐-ปัจจุบัน  เป็นคณะกรรมการและผู้อุปถัมภ์สนามสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ๒๕๔๐-ปัจจุบัน   เป็นคณะกรรมการและผู้อุปถัมภ์สนามสอบบาลีสนามหลวง  สำนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ๒๕๔๘-ปัจจุบัน  เป็นคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  และ  แผนกบาลี  สำนักเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.๒๕๕๑  มีนักเรียนแผนกธรรม  ดังนี้  น.ธ.ตรี ส่งสอบ  ๑๒๗  รูป   สอบได้  ๑๐๘   รูป   น.ธ.โท     ส่งสอบ    ๘๔   รูป   สอบได้    ๖๗   รูป   น.ธ.เอก   ส่งสอบ    ๖๘  รูป   สอบได้ ๖๖   รูป พ.ศ.๒๕๕๒  มีนักเรียนแผนกธรรม  ดังนี้ น.ธ.ตรี ส่งสอบ  ๑๒๖  รูป สอบได้๘๘ รูป น.ธโท     ส่งสอบ     ๘๒  รูป   สอบได้     ๕๙   รูป   น.ธ.เอก   ส่งสอบ     ๕๔   รูป   สอบได้    ๓๔   รูป  พ.ศ.๒๕๕๓    มีนักเรียนแผนกธรรม  ดังนี้    น.ธ.ตรี    ส่งสอบ   ๑๑๘   รูป   สอบได้    ๙๖    รูป   น.ธ.โท    ส่งสอบ     ๘๕   รูป   สอบได้   ๘๐   รูป    น.ธ.เอก    ส่งสอบ    ๕๕   รูป   สอบได้   ๕๕   รูป   พ.ศ.๒๕๕๑     มีนักเรียนแผนกบาลี  ดังนี้ ประโยค   ๑-๒  ส่งสอบ   ๑๓๐  รูป  สอบได้  ๙๘  รูป  ประโยค  ๓      ส่งสอบ     ๖๒  รูป   สอบได้  ๕๓  รูป  ประโยค  ๔      ส่งสอบ    ๓๓  รูป   สอบได้   ๓๓  รูป  ประโยค  ๕     ส่งสอบ    ๓๘   รูป  สอบได้   ๑๕  รูป  ประโยค  ๖      ส่งสอบ       ๙   รูป  สอบได้      ๓  รูป 
ประโยค  ๗ ส่งสอบ ๗ รูป   สอบได้  ๒  รูป  พ.ศ.๒๕๕๒ มีนักเรียนแผนกบาลี  ดังนี้ ประโยค  ๑-๒  ส่งสอบ๘๓
รูป   สอบได้  ๓๘   รูป   ประโยค  ๓     ส่งสอบ  ๘๗  รูป  สอบได้  ๗๒  รูป    ประโยค   ๔    ส่งสอบ  ๓๙  รูป 
สอบได้   ๓๘  รูป    ประโยค  ๕    ส่งสอบ  ๒๐  รูป  ประโยค  ๖     ส่งสอบ  ๑๓  รูป  สอบได้   ๗   รูป   
ประโยค  ๗    ส่งสอบ  ๘    รูป   สอบได้   ๒  ประโยค  ๘    ส่งสอบ  ๕    รูป    ประโยค  ๙     ส่งสอบ  ๒    รูป  
พ.ศ.๒๕๕๓       มีนักเรียนแผนกบาลี  ดังนี้ ประโยค  ๑-๒  ส่งสอบ  ๑๓๐  รูป  สอบได้  ๘๐  รูป  สอบตก   ๕๐ 
รูป ประโยค  ๓      ส่งสอบ    ๓๓  รูป  สอบได้   ๓    รูป  สอบตก   ๑๐  รูป ประโยค  ๔     ส่งสอบ    ๕๑   รูป
สอบได้  ๒๓  รูป  ประโยค  ๕     ส่งสอบ    ๒๘  รูป  สอบได้     ๔  รูป  ประโยค  ๖      ส่งสอบ     ๗    รูป  สอบ
ได้     ๑   รูป  ประโยค  ๗     ส่งสอบ    ๔     รูป  ประโยค   ๘    ส่งสอบ    ๗    รูป   สอบได้    ๑   รูป   
            งานด้านการปกครอง ท่านเจ้าคุณเก๋น  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๕๑   มีพระภิกษุจำพรรษา  ๘๐  รูป  สามเณร  ๓๕๐  รูป  ศิษย์วัด  ๒๐  คน พ.ศ.๒๕๕๒  มีพระภิกษุจำพรรษา  ๘๐  รูป  สามเณร  ๓๗๕  รูป  ศิษย์วัด  ๒๐  คน พ.ศ.๒๕๕๓  มีพระภิกษุจำพรรษา  ๘๕  รูป  สามเณร  ๔๐๐  รูป   ศิษย์วัด  ๒๐  คน  มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น  ประจำทุกวันตลอดปี มีการทำอุโบสถกรรม  (สวดพระปาฏิโมกข์)  ทุกกึ่งเดือนตลอดปี    มีพระภิกษุสวดพระปาฏิโมกข์ได้  จำนวน  ๖  รูป อายุ  ๕๐  พรรษา  ๒๒  วิทยฐานะ  น.ธ.เอก วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
งานสาธารณูปการ  ภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับมอบหมายจาก  พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี   รักษาการเจ้าอาวาส  ควบคุม  ดูแล 
การก่อสร้างอาคารพระพรหมคุณาภรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน ๑๐๘,๖๒๒,๔๕๓  บาท  พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี    ควบคุม  ดูแล งานการก่อสร้างลานธรรมภายในโรงเรียนพุทธโสธรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๙๕๐,๐๐๐  บาท รวมปัจจัยในงานสาธารณูปการ     ๑๐๙,๕๗๒,๔๕๓  บาท
งานศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี(มจร.) ห้องเรียนวัดโสธรวรารามปีละ  ๓,๒๐๐  บาท (๕ปี)  เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน  บริจาคปัจจัยสนับสนุนการจัดสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดสอบที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปีละ  ๒,๐๐๐  บาท(๕ปี)  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ.๒๕๕๓           บริจาคปัจจัยจัดซื้อหนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี โท  เอก  แก่เรือนจำกลาง ฉะเชิงเทรา  เป็นจำนวนเงิน  ๒๒,๗๕๐  บาท  บริจาคปัจจัยสนับสนุนจัดซื้อพัดลมเพดาน  จำนวน   ๑๐  ตัว  มอบแก่ห้องเรียนเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเป็นจำนวนเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท รวมปัจจัยในงานศึกษาสงเคราะห์        ๖๔,๗๕๐     บาท
งานสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน   บริจาคสมทบทุนโครงการทุนวัดช่วยวัดช่วยเหลือภัยแล้ง(ตามมติมหาเถรสมาคม)ปีละ ๓,๒๐๐บาท(รวม ๕ ปี)จำนวนเงิน๑๖,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๕๐  บริจาคปัจจัยสมทบทุนสร้างตึก  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา(ตึกสงฆ์) จำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท พ.ศ.๒๕๕๒   บริจาคปัจจัยสร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ของหมู่บ้านอัจฉรา เป็นจำนวนเงิน๕๒,๒๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๕๓     บริจาคปัจจัยสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ของชมรมกลุ่มแม่บ้านอัจฉราสามัคคี  เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  บริจาคปัจจัยสนับสนุนปรับปรุงพื้นสนามออกกำลังกายของหมู่บ้านอัจฉรา เป็นจำนวนเงิน  ๒๒,๙๐๐  บาท  บริจาคปัจจัยสนับสนุนปั๊มน้ำ ๑เครื่อง  แก่กองร้อยสารวัตรที่ ๑  ค่ายจักรพงษ์       เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  พ.ศ.๒๕๕๔     บริจาคปัจจัยสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔   แก่ชุมชนค่าย  ช.พัน ๒ รักษาพระองค์  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท บริจาคปัจจัยสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔  
ชมรมหมู่บ้านอัจฉราสามัคคี เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐  บาท รวมปัจจัยในงานสาธารณสงเคราะห์      ๒๑๖,๑๐๐     บาท
สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นพระครูใบฎีกา  ฐานานุกรมในพระธรรมเสนานี (เจียม  จิรปุญฺโญ)
พ.ศ.๒๕๓๔    เป็นพระครูสังฆภารพิสิฐ  ฐานานุกรมในพระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม   จิรปุญฺโญ)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  อดีเจ้าอาวาสวัดโสธร ฯ พ.ศ.๒๕๔๓     เป็นพระครูธรรมธร  ฐานานุกรมใน  พระธรรมสิทธิเวที  เจ้าคณะภาค   ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พ.ศ.๒๕๔๗     ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็น  พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก  วิปัสสนา  ในราชทินนามที่ พระครูวิมลภาวนาประสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานโปรด  เป็น  พระราชาคณะชั้นสามัญ  ราชทินนามที่ พระพิมลภาวนาพิธาน  วิปัสสนา
ล่าสุดในปีพ..๒๕๕๕ ท่านเจ้าคุณเก๋น พระพิมลภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดโสธรวราราม  วรวิหาร ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานฉลองยิ่งใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๙ น. พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  ประธานพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา แก่พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.  ณ ตำนัก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพ เวลา  ๑๑.๐๐ น.   พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี  เจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์ และฆราวาสที่มาร่วมพิธี ณ พระตำหนัก วัดสระเกศ เวลา ๑๖.๐๐ น.   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๔๐ รูป  สดัปกรณ์  ณ ศาลาการเปรียญ วัดโสธรวราราม วรวิหาร เวลา ๑๗.๐๐ น.   นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  ๑๐  รูป  เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา กรวดน้ำ พระภิกษุพ่อค้า ข้าราชการพุทธศาสนิกชน สาธุชน ศิษยานุศิษย์  
ร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ  ตามสมควร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น